Regulamin

REGULAMIN

I. Informacje ogólne

1.    Operatorem platformy B2B www.HHSA.eu jest firma Hemp & Health S.A., Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, NIP: 5252382713 zarejestrowana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5252382713 oraz REGON 140778886, NCAGE 9A59H, DUNS 522357524.

2.    Adres do korespondencji: Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, e-mail: b2b@HHSA.eu.

3.    Korzystanie z serwisu/platformy HHSA.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności znajdujących się na stronie https://sklep.HHSA.eu/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

4.    Platforma B2B prowadzi następującą działalność: (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony HHSA.eu, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) informowanie o produktach dostępnych na platformie (informacja).

5.    Do korzystania z usług platformy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.)

6.    Klientów korzystających z usług niniejszej platformy B2B obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

1.    Zapytania o produkt/cenę można składać poprzez platformę i formularz kontaktowy lub kontakt mailowy, lub telefoniczny.

2.    Zapytania można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zapytania złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

3.    W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

4.   HHSA.eu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach platformy.

5.    Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a HHSA.eu – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi drogą elektroniczną lub wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

6.    Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i  rozliczania transakcji a także na otrzymywanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej (e-faktura). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawy, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres email b2b@HHSA.eu. Firma Hemp & Health S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

7.    W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres e-mail: b2b@HHSA.eu. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez HHSA.eu przedmiotowej reklamacji.

III. Wysyłka i zapłata

1.    Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej, jak również może zostać dostarczone do wybranego automatu paczkowego.

2.    Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski zazwyczaj od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy HHSA.eu a Kupującym. W przypadku modyfikowalnych przedmiotów umowy, czas realizacji jest ustalany każdorazowo w zależności od dostępności składowych i wykonanych modyfikacji, może przekroczyć 30 dni roboczych. 

3. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy jest ustalany każdorazowo indywidualnie.

4.   HHSA.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.

5.   Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z aktualnymi cennikami przewoźników lub wliczony w cenę produktu. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. 

6.    Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym . 

7.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest operator, z którym posiadamy podpisaną stosowną umowę.

8.    Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.

9.    Produkty posiadają termin ważności opisany na produkcie bądź gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

10.    W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów.

11.    HHSA.eu zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem.

IV. Gwarancje oraz zgodność towaru z umową

1.    Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi zazwyczaj 12 miesięcy lub 24 miesiące w zależności od towaru.

2.    HHSA.eu zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada za  ewentualną niezgodność towaru z umową.

V. Zwrot towaru i reklamacje

1.    Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w HHSA.eu może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt. W przypadku artykułów spożywczych produkt nie podlega zwrotom. Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.

2.    Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1. jednak jednorazowo.

3.    W przypadku reklamacji należy skontaktować się z HHSA.eu; Konieczne będzie wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Hemp & Health S.A., ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopii dowodu zakupu.

4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Hemp & Health S.A. wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy lub nastąpi zwrot pieniędzy.

5.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

VI. Postanowienia końcowe

Firma Hemp & Health S.A. zastrzega sobie prawo do: 
– ilości towarów w ofercie platformy b2b w ciągu dnia, 
– wycofania poszczególnych produktów z oferty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa  odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
Nasze dane kontaktowe: Hemp & Health S.A., ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, e-mail: b2b@HHSA.eu. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Produkt należy zwrócić wysyłając na adres: ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa.

Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia od HHSA.eu z adresu e-mail: b2b@HHSA.eu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ………………………………… 

Data otrzymania zamówienia: …………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………..

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta: ……………………………………………

Data: ……………………………………………

UWAGA !

Zwracany towar należy odesłać dopiero po weryfikacji mailowej przez zespół HHSA.eu na adres:
Hemp & Health S.A., ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa.